KUR’AN’IN MAHLUK OLUP OLMADIĞINI KELAM BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME / An Assessment Whether the Quran is Created or Not in the context of the Kalam

Süleyman Koyuncu

Öz


Kelamullah’ın yaratılıp yaratılmadığı konusundaki mezhepler arasında çeşitli ihtilaflar vardır. Bu ihtilafların ortaya çıkış sebeplerine bakıldığı zaman, işin esas özünde Allah’ın sıfatlarına bakış açısı yatmaktadır. Allah’ın malum olduğu üzere değişik isimlerde sıfatları vardır ve bu sıfatlar Allah’ın kemal sıfatlarıdır. Bunlar olmazsa olmaz gerçeklerdir. Subûtî sıfatlar arasında Allah’ın kelam sıfatı yer almaktadır. Allah ezelde bu sıfatla muttasıftır ve bu sıfatla ezeli olarak mütekellimdir. Dış mihrakların da yardımı ile kelam sıfatı ile Allah’ın ya hiç muttasıf olmadığını ya da kelam sıfatını sonradan yaratıp sonradan mütekellim olduğu fikrini İslam aleminde yerleştirerek, ilk kelamcılar olan Mu’tezile’yi “Allah’ın kelam sıfatı sonradan yaratılan hâdis bir sıfattır; öyle ise Kur’an da sonradan yaratılmış mahluk bir kitaptır” görüşüne itmeye çalışmışlar ve de başarılı olmuşlardır. Kur’an hakkında ortaya atılan görüşlere,  kelam ekollerinin görüş ve düşüncelerine başvurarak, Kur’an ve sünnetin ışığında çözüm yollarına bakmak istiyoruz.

*****

There are various controversies between sects that the word of Allah is created or not. When one looks at the emergence of these disputes, it would seem that the base of them is the point of views to Allah’s titles. As it known Allah has different titles and these are the original titles of Allah. These are dispensable realities. Among the Subuti titles there is the kalam title of Allah. Allah has this title for past eternity and singular with it eternally. With the help of foreign focus, putting the idea on the Islamic world that Allah never had kalam title or created it later and become mutakallim by doing so they tried to put it and succeeded the first theologians Mu’tazila that Kalamullah is a hadith title that is created later so the Quran is a critter book which is created later on. We want to look for solutions under the light of Quran and Sunnah by applying to Kalam cult’s opinions and ideas for the remarks which put out about Quran.

Keywords: Quran, sunnah, hadith, kalam, created, controversy.


Anahtar Kelimeler


Kur’an, sünnet, hadis, kelam, mahluk, ihtilaf / Quran, sunnah, hadith, kalam, created, controversy.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu